€ 0,00

Totaal artikelen:€ 0,00

Totaal:€ 0,00

Verder winkelen

Garantie

Garantie

Op de door Oliva Exclusive Trees geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaar.
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de
klant en Oliva Exclusive Trees overeengekomen garantietermijn.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van FORNO® en/of de fabrikant van het product
en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende
gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of
schadevergoeding.

Handleidingen

De klant verplicht zich kennis te nemen van de product handleiding op de website die de klant kan downloaden.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oliva Exclusive Trees, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.